Polityka certyfikacji

Polityka certyfikacji opisuje zasady świadczenia usług certyfikacyjnych, polegających na wydawaniu, zawieszaniu lub unieważnianiu certyfikatów dostawców usług zaufania.

pdf.gif Plik: Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - 3.6.pdf - aktualna

Poprzednie wersje polityk certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji udostępnione zostały w zakładce archiwum.


Przepisy

Ustawa z dnia 5 września 2016 r.o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

pdf.gif Plik: Ustawa o usługach zaufania 20160905.pdf


Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania.

pdf.gif Plik: Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji - 20161005.pdf


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

pdf.gif Plik: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - 20140723.pdf


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/296 z dnia 24 lutego 2015 r.

ustanawiająca proceduralne warunki współpracy między państwami członkowskimi w zakresie identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 12 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

pdf.gif Plik: Decyzja Komisji - 20150224.pdf


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/806 z dnia 22 maja 2015 r.

określające specyfikacje dotyczące formy znaku zaufania UE dla kwalifikowanych usług zaufania.

pdf.gif Plik: Rozporządzenie Komisji - 20150522.pdf


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

pdf.gif Plik: Rozporządzenie Komisji - 20150908.pdf


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów zaufania w zakresie środków identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

pdf.gif Plik: Rozporządzenie Komisji - 20150908.pdf


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r.

ustanawiająca specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

pdf.gif Plik: Decyzja Komisji - 20150908.pdf


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r.

ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

pdf.gif Plik: Decyzja Komisji - 20150908.pdf


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

pdf.gif Plik: Decyzja Komisji - 20151103.pdf