Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2009

Komunikat z dnia 28 grudnia 2009 r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, że wypełniając postanowienia zawarte w "Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez "pojedyncze punkty kontaktowe" zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym", od dnia 28 grudnia 2009 r. na stronie internetowej www.nccert.pl dostępna jest krajowa lista zaufania (lista TSL). Lista ta dostępna jest w formie czytelnej dla człowieka (format PDF) oraz w formacie xml.

W związku z powyższym od dnia 28 grudnia 2009 r. obowiązuje Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji wersja 2.1


Komunikat z dnia 15 grudnia 2009r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dnia 28 grudnia 2009 r. obowiązywać będzie "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji" wersja 2.1. Zmiany wprowadzone w ww. polityce certyfikacji związane są z rozpoczęciem w dniu 28 grudnia 2009 r. publikacji przez Narodowe Centrum Certyfikacji krajowej listy zaufania (listy TSL).


Komunikat z dnia 07 grudnia 2009 r.

Narodowy Bank Polski uprzejmie informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od dnia 07.12.2009 r. strona internetowa www.nccert.pl jest dostępna poprzez protokół SSL. W dniach 7 - 21.12.2009 r. strona będzie dostępna zarówno poprzez protokół http jak i protokół https, natomiast od dnia 22.12.2009 r. strona będzie dostępna wyłącznie poprzez protokół https.

Wprowadzane zmiany mają związek z przygotowaniami do rozpoczęcia publikowania krajowej listy TSL.

Zmiana ta nie dotyczy list ARL, które nadal będą dostępne poprzez protokół http.


Komunikat z dnia 01 grudnia 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października 2009 r. Komisja Wspólnot Europejskich wydała Decyzję ustanawiającą środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez "pojedyncze punkty kontaktowe" zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym.

Na podstawie art. 3 tej decyzji od dnia 28 grudnia 2009 r. nasz kraj będzie obowiązany do publikowania tzw. krajowej zaufanej listy. W związku z powyższym, zgodnie z pismem Ministerstwa Gospodarki DGE-073-4-mf/09 z dnia 23 listopada 2009 r. z prośbą o zaktualizowanie polityki certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji w tym zakresie, w załączeniu przekazujemy projekt dokumentu "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - wersja 2.1" do Państwa konsultacji.

Ze względu na bardzo krótki termin wprowadzenia w życie projektowanych zmian, uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag na skrzynkę pocztową Narodowego Centrum Certyfikacji w terminie do dnia 4 grudnia 2009 r.

Jednocześnie informujemy, że oprócz zmian związanych z ww. decyzją Komisji Wspólnot Europejskich w projekcie dokumentu "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - wersja 2.1" wprowadzono dodatkowo zmiany związane z zabezpieczeniem strony internetowej NCCert certyfikatem SSL, a także zmiany w rozdziale 9.1.2 mające na celu umożliwienie skracania terminów konsultacji zmian w polityce certyfikacji w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zmian wynikających z przepisów prawa.

pdf.gif Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r (2,01 MB)

pdf.gif Pismo Ministerstwa Gospodarki z dnia 23 listopada 2009 r. (282 KB)

doc.gif Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji wersja 2.01 (2,49 MB)


Komunikat z dnia 26 października 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 26 października 2009 r. w Narodowym Centrum Certyfikacji uruchomiony został urząd nowy Root, w którym:

 • zdefiniowano nowe profile: zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki oraz zaświadczeń certyfikacyjnych wydawanych kwalifikowanym podmiotom,
 • wygenerowano nowe zaświadczenie certyfikacyjne ministra właściwego do spraw gospodarki, ważne do 26 października 2020 roku,
 • wygenerowano listę ARL urzędu nowy Root (nccert-n.crl).

Urząd nowy Root, z identyfikatorem wskazującym na ministra właściwego do spraw gospodarki, będzie pełnił następujące funkcje:

 • wytwarzanie, wydawanie i publikowanie zaświadczeń certyfikacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wydanych przez urząd nowy Root,
 • unieważnianie zaświadczeń certyfikacyjnych wydanych przez urząd nowy Root,
 • generowanie i publikowanie listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych ARL (nccert-n.crl), wydanych przez urząd nowy Root.

Dotychczasowy urząd (stary Root), z identyfikatorem wskazującym na CZiC Centrast SA, będzie pełnił dwie funkcje:

 • ewentualne unieważnianie zaświadczeń certyfikacyjnych kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wydanych przez urząd stary Root,
 • wystawianie i publikowanie listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych ARL (nccert.crl), wydanych przez urząd stary Root.

Oba urzędy będą funkcjonować równolegle do czasu wygaśnięcia dotychczasowego zaświadczenia certyfikacyjnego Ministra Gospodarki, tzn. do dnia 14 grudnia 2013 r. Od dnia 15 grudnia 2013 r. funkcjonować będzie jedynie urząd nowy Root.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że od dnia 26 października 2009 roku obowiązkuje "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji" wersja 2.0.


Komunikat z dnia 19 października 2009 r.

W związku z planowaną wymianą zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki w Narodowym Centrum Certyfikacji uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dnia 26 października 2009 r. obowiązywać będzie "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji" wersja 2.0. Jest ona zgodna z koncepcją wymiany zaświadczenia, zatwierdzoną przez Ministra Gospodarki, zakładającą realizację wymiany zaświadczenia bez certyfikacji wzajemnej, z jednoczesną rezygnacją ze wskazania w zaświadczeniu na CZiC Centrast SA.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjętej koncepcji wymiany zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki w Narodowym Centrum Certyfikacji znajdują się w komunikacie z dnia 5 marca 2009 r.


Komunikat z dnia 26 marca 2009 r.

W związku z planowaną wymianą zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki (zaświadczenie), o której zostaliście Państwo poinformowani w komunikacie z dnia 5 marca 2009 roku, działając na podstawie pkt 3.4.2 oraz pkt 9.1.2 dokumentu "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - wersja 1.4", Narodowy Bank Polski uprzejmie informuje, że:

 • Opracowano projekt dokumentu "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji" (wersja 1.55), uwzględniający koncepcję wymiany zaświadczenia zatwierdzoną przez Ministra Gospodarki, zakładającą realizację wymiany zaświadczenia bez certyfikacji wzajemnej, z jednoczesną rezygnacją ze wskazania w zaświadczeniu na CZiC Centrast S.A. Wykaz proponowanych istotnych zmian, zamieszczono poniżej. Planuje się, że dokument ten będzie obowiązywał od dnia 1 czerwca 2009 r.
 • Okres zgłaszania ewentualnych uwag i poprawek wynosi 5 dni roboczych, tj. do dnia 3 kwietnia 2009 r.

Wykaz proponowanych zmian w dokumencie: "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - wersja 1.5".

 1. Zmienia się numer wersji dokumentu oraz dodaje się informacje porządkowe związane z opracowaniem nowej wersji dokumentu, w metryce i historii dokumentu.
 2. Dodaje się, jako rozdział 2.1.1, rozdział "Ważne informacje dla Subskrybentów i Stron ufających", zawierający m. in. : szczegółowy opis koncepcji wymiany zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki, nową postać identyfikatora wyróżniającego zaświadczenia, opis dwóch ścieżek certyfikacji, istotne daty.
 3. W rozdziale 2.1.3 dodaje się informacje dotyczące dwóch list ARL.
 4. W rozdziale 2.1.4 modyfikuje się informacje dotyczące nowego identyfikatora obiektu OID, przypisanego do polityki certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji (usunięcie OID przypisanego do CZiC Centrast S.A.).
 5. W rozdziale 2.2. zmienia się numer wersji, OID polityki certyfikacji i datę wydania polityki certyfikacji.
 6. W rozdziale 2.3.1 dodaje się informacje związane z uruchomieniem drugiego urzędu w ramach NCCert.
 7. Modyfikuje się zapisy w rozdziałach: 3.1.1, 3.2.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4, 3.8.2, 3.9, 5.4.3, 5.4.9, 5.6.1 i 9.2 dokumentu głównego oraz w rozdziałach 1.1.4 i 4, 9.2.3 Załącznika nr 4, związane z funkcjonowaniem dwóch urzędów w ramach NCCert (dwie listy ARL, dwa zaświadczenia certyfikacyjne ministra właściwego do spraw gospodarki, dwa skróty danych służących do weryfikacji poświadczeń elektronicznych, dwie listy wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych) oraz planowanym zamieszczaniem w repozytorium dwóch wersji polityki certyfikacji (wersji poprzedniej i aktualnie obowiązującej).
 8. W rozdziale 3.1.3 dodaje się odwołanie do koncepcji wymiany zaświadczenia, zawartej w rozdziale 2.1.1.
 9. W rozdziale 5.1.1 wprowadza się bardziej ogólny zapis dotyczący nośnika elektronicznego, na którym zapisywane jest żądanie certyfikacji.
 10. W rozdziale 5.4.10 dodaje się: zapisy dotyczące dwóch ścieżek certyfikacji i odesłanie do koncepcji wymiany zaświadczenia, zawartej w rozdziale 2.1.1.
 11. W rozdziale 5.7.1 uzupełnia się zapisy dotyczące procedury wymiany danych służących do składania poświadczenia elektronicznego przez Narodowe Centrum Certyfikacji, w związku z funkcjonowaniem dwóch urzędów w ramach NCCert.
 12. W rozdziale 5.7.2 uzupełnia się zapisy dotyczące procedury wymiany danych służących do składania poświadczenia elektronicznego przez Subskrybenta, w związku z funkcjonowaniem dwóch urzędów w ramach NCCert.
 13. W rozdziałach: 7.2.3, 7.2.8 i 7.2.9 uaktualnia się zapisy związane z komponentem technicznym.
 14. W Załączniku nr 1 dodaje się informacje związane z profilem zaświadczenia certyfikacyjnego wydawanego przez urząd nowy Root.
 15. W załączniku nr 2 dodaje się informacje związane z profilem listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych (listy ARL) wydawanej przez urząd nowy Root.
 16. W rozdziałach: 5.2.1, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5 i 5.5.6 dokumentu głównego oraz rozdziale 1.1.2 Załącznika nr 4, wprowadza się poprawki redakcyjne.
 17. Dodaje się logo NCCert.

Komunikat z dnia 05 marca 2009 r.

W związku z planowaną wymianą zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki w Narodowym Centrum Certyfikacji, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Aktualnie obowiązujące dane służące do składania poświadczenia elektronicznego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (klucz) oraz zaświadczenie certyfikacyjne Ministra Gospodarki (zaświadczenie) zostały wygenerowane w dniu 17 grudnia 2002 r. z okresem ważności do dnia 14 grudnia 2013 r. Realizując decyzję Ministra Gospodarki zawartą w piśmie sygn. DRE-V-4332-7-mf/08 z dnia 27 listopada 2008 r., zgodnie z pkt 5. 7. 1 "Polityki certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji" (polityka certyfikacji), Narodowy Bank Polski przystąpił do procesu wymiany klucza.

Koncepcja wymiany zaświadczenia zatwierdzona przez Ministra Gospodarki zakłada realizację wymiany zaświadczenia bez certyfikacji wzajemnej, z jednoczesną rezygnacją ze wskazania w zaświadczeniu na CZiC Centrast SA.

W celu usunięcia z obecnego identyfikatora wyróżniającego nazwy nieistniejącego już podmiotu CZiC Centrast SA, przyjmuje się, że identyfikator wyróżniający zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki będzie miał następującą postać:

Kraj: PL

Organizacja: Minister Właściwy Do Spraw Gospodarki

Nazwa powszechna: Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)

Zmiana ta wiąże się z utworzeniem technologicznie nowego urzędu, ponieważ algorytm budowy ścieżki certyfikacji rozpoznaje główny urząd certyfikacji w oparciu o jego identyfikator wyróżniający.

W celu zachowania ciągłości krajowej infrastruktury PKI, w szczególności zachowania ważności wystawionych zaświadczeń certyfikacyjnych i certyfikatów, do zakończenia okresu ważności obecnego klucza urzędu niezbędne będzie równoległe funkcjonowanie dwóch urzędów certyfikacji.

Dotychczasowy urząd (stary Root), z identyfikatorem wskazującym na CZiC Centrast SA, będzie pełnił dwie funkcje:

 • ewentualne unieważnianie zaświadczeń certyfikacyjnych kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wydanych przez urząd stary Root,
 • wystawianie i publikowanie listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych ARL (nccert.crl), wydanych przez urząd stary Root.

Nowy urząd, z w.w. nowym identyfikatorem wyróżniającym (nowy Root), po wygenerowaniu danych służących do składania poświadczenia elektronicznego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (nowy klucz) oraz nowego zaświadczenia certyfikacyjnego Ministra Gospodarki, będzie pełnił następujące funkcje:

 • wytwarzanie, wydawanie i publikowanie zaświadczeń certyfikacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wydanych przez urząd nowy Root,
 • unieważnianie zaświadczeń certyfikacyjnych wydanych przez urząd nowy Root,
 • generowanie i publikowanie listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych ARL (nccert-n.crl), wydanych przez urząd nowy Root.

Oba urzędy będą funkcjonować równolegle do czasu wygaśnięcia obecnego zaświadczenia certyfikacyjnego Ministra Gospodarki, tzn. do dnia 14 grudnia 2013 r. Od dnia 15 grudnia 2013 r. funkcjonować będzie jedynie urząd nowy Root.

Należy zwrócić uwagę, że zastosowany model wymiany zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki wymaga, aby aplikacja weryfikująca podpis elektroniczny wybierała odpowiednią ścieżkę certyfikacji, tj.

 • ścieżkę zbudowaną w oparciu o obecne zaświadczenie certyfikacyjne ważne do 2013 r.

  lub

 • ścieżkę zbudowaną w oparciu o nowe zaświadczenie certyfikacyjne ważne do 2020 r.

Dostawców aplikacji weryfikujących uprzejmie prosimy o dostosowanie oprogramowania do zmian w krajowej infrastrukturze klucza publicznego. Ewentualne dodatkowe pytania w tym zakresie prosimy kierować na adres: nccert@nccert.pl.

Do czasu uruchomienia urzędu nowy Root podmioty świadczące usługi certyfikacyjne będą prowadzić swoją działalność korzystając z zaświadczeń certyfikacyjnych wystawionych przez urząd stary Root.

W chwili obecnej w Narodowym Centrum Certyfikacji są prowadzone dostosowawcze prace techniczne związane m.in. z budową infrastruktury technicznej dla urzędu nowy Root, modyfikacją strony internetowej www.nccert.pl, budową środowiska testowego, a także prace organizacyjno - prawne mające na celu modyfikację dokumentacji systemu NCCert, zmianę polityki certyfikacji i przygotowanie się do niezależnego audytu.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych, pozytywnym zakończeniu testów i zatwierdzeniu przez Zarząd NBP polityki certyfikacji uzgodnionej z Ministrem Gospodarki i kwalifikowanymi podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne:

 • zostanie uruchomiony urząd nowy Root, w którym zostaną dodane nowe profile: zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki oraz zaświadczeń certyfikacyjnych wydawanych kwalifikowanym podmiotom,
 • zostanie wygenerowane nowe zaświadczenie certyfikacyjne ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • zostaną wygenerowane nowe zaświadczenia certyfikacyjne dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
 • na zmodyfikowanej stronie internetowej www.nccert.pl umieszczone będą w szczególności: nowa wersja polityki certyfikacji, zaświadczenia certyfikacyjne ministra właściwego do spraw gospodarki, lista nccert.crl obejmująca unieważnione zaświadczenia certyfikacyjne wystawione przez urząd stary Root, lista nccert-n.crl obejmująca unieważnione zaświadczenia certyfikacyjne wystawione przez urząd nowy Root.

Przewiduje się, że uruchomienie urzędu nowy Root nastąpi w maju 2009 roku.

Wszelkie prace związane z wymianą zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki w Narodowym Centrum Certyfikacji prowadzone są przez Narodowy Bank Polski w uzgodnieniu i we współpracy z Ministrem Gospodarki.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie trzy obecnie działające na rynku podmioty kwalifikowane świadczące usługi certyfikacyjne zadeklarowały gotowość spełnienia wymagań technicznych i organizacyjnych związanych z wymianą zaświadczenia certyfikacyjnego ministra właściwego do spraw gospodarki w Narodowym Centrum Certyfikacji, w opisanym wyżej wariancie.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania