Narodowe Centrum Certyfikacji

Komunikaty 2008

Komunikat z dnia 5 maja 2008 r.

Narodowe Centrum Certyfikacji uprzejmie informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dnia 28 kwietnia 2008 r. obowiązywać będzie "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji" wersja 1.5.


Komunikat z dnia 20 marca 2008 r.

W związku z pismem Ministerstwa Gospodarki DRE-V-073-24-mf/07, z dnia 19 listopada 2007r, z prośbą o usunięcie nieścisłości w dokumencie "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji", dotyczących sposobu opisania podmiotu upoważnionego, którym jest Narodowy Bank Polski, działając na podstawie pkt 3.4.2 oraz pkt 9.1.2 dokumentu "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - wersja 1.4", Narodowy Bank Polski uprzejmie informuje, że:

 • Opracowano projekt wersji 1.5 dokumentu "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji", uwzględniający wniosek Ministerstwa Gospodarki. Wykaz proponowanych zmian zamieszczono poniżej. Planuje się, że dokument ten będzie obowiązywał od dnia 21 kwietnia 2008 r.
 • Okres zgłaszania ewentualnych uwag i poprawek wynosi 5 dni roboczych, tj. do dnia 28 marca 2008 r.

Wykaz proponowanych zmian w dokumencie: "Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji - wersja 1.4".

 1. Zmienia się numer wersji dokumentu oraz dodaje się informacje porządkowe związane z opracowaniem nowej wersji dokumentu, w metryce i historii dokumentu.
 2. W rozdziale 1, zmienia się definicję terminu Narodowe Centrum Certyfikacji następująco:

  "Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) - Narodowy Bank Polski, który na mocy decyzji Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2005 r., na podstawie art. 23 ust. 5 i art. 30 ust. 3 Ustawy o podpisie elektronicznym, został upoważniony do wykonywania następujących czynności:

  1. wytwarzanie i wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w art. 23 Ustawy o podpisie elektronicznym,
  2. publikacja listy wydawanych zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1,
  3. publikacja danych służących do weryfikacji wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1,
  4. publikacja listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych

  oraz któremu powierzono prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wskazanego w art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy o podpisie elektronicznym."

 3. W rozdziale 1, zmienia się definicję terminu Punkt rejestracji następująco:

  "Punkt rejestracji - Departament Ochrony w Narodowym Banku Polskim, do obowiązków którego należy:

  1. odbiór poleceń ministra właściwego do spraw gospodarki,
  2. wymiana dokumentów oraz informacji pomiędzy Subskrybentem a Narodowym Centrum Certyfikacji."
 4. Zmienia się numer wersji i datę wydania polityki certyfikacji w rozdziale 2.2.
 5. W całym dokumencie skrót NCC zmienia się na: NCCert.

Komunikat z dnia 14 lutego 2008 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania kwalifikowanych certyfikatów uprzejmie informujemy, że:

 1. Narodowe Centrum Certyfikacji nie wydaje kwalifikowanych certyfikatów, w szczególności kwalifikowanych certyfikatów, które mogłyby być wykorzystywane w systemie Płatnik.
 2. Narodowe Centrum Certyfikacji wystawia zaświadczenia certyfikacyjne tylko dla podmiotów kwalifikowanych wpisanych do rejestru podmiotów kwalifikowanych, które to podmioty świadczą usługi w zakresie kwalifikowanych certyfikatów.
 3. Obecnie usługi certyfikacyjne związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym, świadczą następujące firmy (podmioty kwalifikowane wpisane do rejestru podmiotów kwalifikowanych), które poniżej wymieniamy w porządku alfabetycznym:

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.: www.kir.com.pl

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.: www.pwpw.pl

Unizeto Technologies S.A.: www.unizeto.pl

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania