Narodowe Centrum Certyfikacji

Narodowe Centrum Certyfikacji to system informatyczny Narodowego Banku Polskiego zbudowany w celu realizacji zadań powierzonych NBP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zgodnie z ustawą z dnia 5 września o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Narodowe Centrum Certyfikacji:

  1. tworzy i wydaje kwalifikowanym dostawcom usług zaufania certyfikaty służące do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych lub pieczęci elektronicznych, o których mowa w załączniku I lit. g, załączniku III lit. g i załączniku IV lit. h do rozporządzenia 910/2014, oraz certyfikatów służących do weryfikacji innych usług zaufania świadczonych przez kwalifikowanych dostawców (tzw. certyfikaty dostawcy usług zaufania);
  2. publikuje certyfikaty, o których mowa w pkt 1;
  3. publikuje listy unieważnionych certyfikatów, o których mowa w pkt 1;
  4. tworzy dane do opatrywania pieczęcią elektroniczną certyfikatów, o których mowa w pkt 1, oraz certyfikatów do weryfikacji tych pieczęci (tzw. certyfikaty narodowego centrum certyfikacji).

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji publikowane są informacje bezpośrednio związane z działalnością Narodowego Centrum Certyfikacji, a także:

  1. rejestr dostawców usług zaufania, o którym mowa w art. 3 ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej;
  2. zaufana lista, o której mowa w Decyzji Komisji Wykonawczej (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. UE L 235 z 9.9.2016 str. 26).

SKRÓTY DANYCH SŁUŻĄCYCH DO WALIDACJI

Skrót danych służących do walidacji danych powiązanych z certyfikatem Narodowego Centrum Certyfikacji wystawionym w 2016 r. (NCCert2016):

29b3 c8c4 dfa3 87f8 6605 1258 fd46 2ab8 980d 7987

Skrót danych służących do walidacji danych powiązanych z certyfikatem Narodowego Centrum Certyfikacji wystawionym w 2009 r. (NCCert2009):

5934 0CFB 7DE7 4501 6FC9 7096 C24E 06F8 0F81 43F6

Powyższy skrót znajduje się :

  1. w polu “Identyfikator klucza podmiotu” (Subject Key Identifier – SKI) oraz w polu “Identyfikator klucza urzędu” (Authority Key Identifier – AKI) w certyfikacie Narodowego Centrum Certyfikacji;
  2. “Identyfikator klucza urzędu” (Authority Key Identifier – AKI) w certyfikatach dostawcy usług zaufania.

AKTUALNE CERTYFIKATY NARODOWEGO CENTRUM CERTYFIKACJI

cert.gif Plik: NCCert2016.crt - Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji wystawiony w 2016 r.

cert.gif Plik: NCCert.crt - Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji wystawiony w 2009 r.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania