Narodowe Centrum Certyfikacji

WALIDACJA PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH Z UE

Rozporządzenie (UE) 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE wchodzi do stosowania w dn. 1 lipca 2016. Rozdział III rozporządzenia ustanawia przepisy dot. podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, doręczeń elektronicznych oraz usług uwierzytelnienia stron, które to przepisy będą stosowane bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Zgodnie z art. 25.3 „Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich”.

Zamierzeniem Komisji Europejskiej usługi publiczne mogą być implementowane szybciej i bardziej efektywnie poprzez wykorzystanie już istniejących rozwiązań oraz ogólnodostępnych usług, w tym także poprzez wykorzystanie doświadczeń innych państw członkowskich. Transgraniczna walidacja podpisów kwalifikowanych z wykorzystaniem list TSL jest możliwa przy pomocy zaufanych usług walidacji dostępnych na rynku. Jeżeli zaistnieje potrzeba walidacji zagranicznego podpisu elektronicznego należy skontaktować się z własnym dostawcą usług zaufania, który wskaże odpowiednie oprogramowanie lub usługę umożliwiające dokonanie przedmiotowej walidacji.

Usługa walidacji

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania

Archiwum | Mapa strony | Kontakt